kierunki studiów Warszawa

            Studia w stolicy Polski dają wiele możliwości i są marzeniem wielu corocznych maturzystów. To miasto niezwykle rozwojowe, w którym nie trudno później o dobrą pracę.

            Uczelni publicznych jest tutaj wiele. Wśród nich znajduje się m.in. Uniwer­sy­tet War­szaw­ski, Po­li­tech­nika War­szaw­ska, Sz­koła Główna Han­dlowa, Aka­de­mia Obro­ny Na­ro­dowej, Aka­de­mia Sz­tuk Pięknych, Aka­de­mia Te­atral­na im. A. Zel­we­ro­wicza, Uniwer­sy­tet Mu­zycz­ny Fryde­ryka Chopina, Uniwer­sy­tet Medycz­ny, czy też Aka­de­mia Wy­chowania Fi­zycz­nego im. J. Piłsud­skie­go. Ponadto, w Warszawie znajduje się również najwyższa liczba szkół wyższych niepublicznych. Kierunki studiów, jakie oferuje Warszawa dają nie tylko studentom prestiż, ale również otwierają wiele ścieżek w późniejszym życiu zawodowym.

            Wśród miejsc wartych odwiedzenia w stolicy znajdują się również takie, które zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest nim m.in. historyczne centrum Warszawy. Warszawa poza edukacją oraz życiem kulturalnym oferuje również bogate życie rozrywkowe.

Kategorie: